Grundläggande brandskydd (Brandutbildning)


Målgrupp och syfte

Kursen vänder sig till alla anställda inom inom ett företag. Kursen anpassas efter olika arbetsmiljöer och risker på respektive företag. Brandutbildningen består normalt av en teoretisk del och en praktisk del med släckövning.


Förberedelse

Kursledare och brandskyddsansvarig på företaget genomför en brandskyddsrond på företaget. Verksamhet och lokaler studeras varvid brandrisker, problem, utrymningsvägar och säkerhetsutrustning kontrolleras. Kursprogrammet anpassas därefter till de speciella behoven på företaget.


Utbildningsmål

Efter avslutad utbildning skall kursdeltagarna ha kunskap om:
 • Brandteori och orsakerna till branduppkomst och spridning.
 • Den egna arbetsmiljön – riskmiljöer på arbetsplatsen.
 • Brand- och skadeförebyggande åtgärder.
 • Den egna säkerhetsutrustningen och dess handhavande samt.
 • Olika typer av släckanordningar, larm och utrymningsvägar.


Kursdeltagarna skall också uppnå färdighet i:

 • att bedöma risker för brand
 • att efterleva företagets säkerhetsregler
 • att vid larm alltid utrymma lokalen
 • att handha brandsläckare och brandfilt för
 • att rädda människoliv och snabbt kunna släcka en begynnande brand


Kursinnehåll

 • Brandteori - uppkomst, spridning och brandförlopp
 • Risker, vad och vilka hotas vid en brand
 • Skador, skadeverkan
 • Skadeförebyggande och begränsande skydd
 • Utrymningsvägar
 • Val av släckredskap - vilka släckmedel finns
 • Praktiskt handhavande av brandsläckare och brandfilt
 • Släckövning

Intresseanmälan

Skicka

Vill du veta mer?

Håkan Käll

Utbildning/Konsult

070-710 20 89